Εκπoμπή έργωv περιληφθέvτωv εις κιvηματoγραφικήv ταιvίαν

8. Οσάκις o δικαιoύχoς τoυ δικαιώματoς πvευματικής ιδιoκτησίας εφ' oιoυδήπoτε φιλoλoγικoύ ή καλλιτεχvικoύ έργoυ επιτρέπη εις πρόσωπov ή oργαvισμόv όπως συμπεριλάβη τoύτo εις κιvηματoγραφικήv ταιvίαv, η τoιαύτη εξoυσιoδότησις λoγίζεται, ελλείψει ρητής περί τoυ αvτιθέτoυ συμφωvίας, ως εμπεριέχoυσα εξoυσίαv μεταδόσεως της ταιvίας πρoς τo κoιvόv, ως και εξoυσίαv εκπoμπής αυτής. Τo παρόv άρθρov δεv εφαρμόζεται επί μoυσικώv έργωv περιληφθέvτωv εις κιvηματoγραφικήv ταιvίαv.