Καθεστώς του δικαιώματος αναπαραγωγής της κοινής και εθνικής όψης των κερμάτων ευρώ και τραπεζογραμματίων ευρώ

7Θ. (1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (2), το αποκλειστικό δικαίωμα ελέγχου της αναπαραγωγής στη Δημοκρατία της κοινής και εθνικής όψης των κερμάτων ευρώ και τραπεζογραμματίων ευρώ ανήκει στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

(2) Η αναπαραγωγή του συνόλου ή τμήματος της παράστασης τόσο στην κοινή όσο και στην εθνική όψη των κερμάτων ευρώ επιτρέπεται, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Για φωτογραφίες, σχέδια, έργα ζωγραφικής, ταινίες, απεικονίσεις και γενικά κάθε αναπαραγωγή σε επίπεδη επιφάνεια (χωρίς ανάγλυφο), εφόσον αυτή παραμένει πιστή στο πρωτότυπο και δεν χρησιμοποιείται δυσφημιστικά ή κατά τρόπο που να επηρεάζει αρνητικά την εικόνα του ευρώ.

(β) Για κάθε ανάγλυφη αναπαραγωγή σε αντικείμενα, με εξαίρεση τα κέρματα, τα μετάλλια και τις μάρκες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που ενδέχεται κατά λάθος να εκληφθεί ως πραγματικό κέρμα ευρώ.

(γ) Για αναπαραγωγή σε μάρκες από μαλακά υλικά ή πλαστικό, υπό τον όρο ότι το μέγεθός τους είναι κατά πενήντα τοις εκατόν (50%) μεγαλύτερο ή μικρότερο από αυτό των πραγματικών κερμάτων.

(3) Για σκοπούς ερμηνείας του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, οι λέξεις ‹μετάλλια και μάρκες› περιλαμβάνουν τα μεταλλικά εκείνα αντικείμενα, εκτός από τις μήτρες κοπής κερμάτων, που έχουν τα χαρακτηριστικά ή/και τις τεχνικές ιδιότητες ενός κέρματος αλλά δεν έχουν εκδοθεί σύμφωνα με νομοθετικές διατάξεις κράτους μέλους, συμμετέχουσας τρίτης χώρας ή άλλης ξένης χώρας και, συνεπώς, δεν αποτελούν ούτε νόμιμο μέσο πληρωμής ούτε νόμιμο χρήμα.