Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 7ΙΑ έως 7ΙΔ

7Ι.-(1) Τα άρθρα 7ΙΑ έως 7ΙΔ εφαρμόζονται αναφορικά με τη χρήση ορφανών έργων που αναφέρονται στα επόμενα εδάφια του παρόντος άρθρου, από προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μουσεία καθώς και από αρχεία, ιδρύματα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία για την επίτευξη στόχων που σχετίζονται με τη δημοσίου συμφέροντος αποστολή τους.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5), τα ορφανά έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7ΙΑ έως 7ΙΔ είναι τα ακόλουθα:

(α) Έργα που δημοσιεύθηκαν με τη μορφή βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, εφημερίδων, περιοδικών ή άλλων γραπτών κειμένων, τα οποία περιλαμβάνονται στις συλλογές προσιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή μουσείων ή στις συλλογές αρχείων ή ιδρυμάτων κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς,

(β) κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα ή φωνογραφήματα, που περιλαμβάνονται στις συλλογές προσιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή μουσείων ή στις συλλογές αρχείων ή ιδρυμάτων κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς, ή

(γ) κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα ή φωνογραφήματα που παράχθηκαν από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002 και περιλαμβάνονται στα αρχεία τους,

τα οποία προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα και τα οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος ή, εάν δεν δημοσιεύονται, μεταδίδονται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5) αλλά χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (2), τα ορφανά έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7ΙΑ έως 7ΙΔ είναι έργα ή φωνογραφήματα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και που δεν έχουν ποτέ δημοσιευθεί ή μεταδοθεί, αλλά τα οποία έχουν διατεθεί στο κοινό από τους οργανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) με τη συναίνεση των κατόχων των δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι οι κάτοχοι των δικαιωμάτων δεν θα αντιτίθονταν στις χρήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 7ΙΔ.

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5) αλλά χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), τα ορφανά έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7ΙΑ έως 7ΙΔ είναι επίσης έργα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα που έχουν ενσωματωθεί ή συμπεριληφθεί ή συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα των έργων ή φωνογραφημάτων που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3).

(5) Οι διατάξεις των άρθρων 7Ι έως 7ΙΔ-

(α) εφαρμόζονται επί όλων των έργων που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3) και (4) τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία κράτους μέλους από την ή μετά την 29η Οκτωβρίου 2014, και

(β) δεν επηρεάζουν πράξεις που συνήφθηκαν και δικαιώματα που αποκτήθηκαν πριν την 29η Οκτωβρίου 2014.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 71Α έως 71Δ δεν επηρεάζουν τυχόν ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων στη Δημοκρατία.

(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 7ΙΑ έως 7ΙΔ δεν επηρεάζουν-

(α) τις διατάξεις του κυπριακού δικαίου που αφορούν τα ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα∙

(β) τις διατάξεις του κυπριακού δικαίου που αφορούν ειδικότερα τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, τα σήματα, τα σχέδια και υποδείγματα, τα πρότυπα χρήσεων, τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών, τα τυπογραφικά στοιχεία, την πρόσβαση υπό όρους, την πρόσβαση σε καλωδιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, την προστασία των εθνικών θησαυρών, τις νομικές προϋποθέσεις κατάθεσης, το δίκαιο των συμπράξεων και του αθέμιτου ανταγωνισμού, το εμπορικό απόρρητο, την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον σεβασμό της προσωπικής ζωής, την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, το ενοχικό δίκαιο και κανόνες για την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία έκφρασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

(8) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (β) του εδαφίου (7), το παρόν άρθρο και τα άρθρα 7ΙΑ έως 7ΙΔ δεν επηρεάζουν τις διατάξεις-

(α) του περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμου∙

(β) του περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου∙

(γ) του περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμου∙

(δ) του περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών Νόμου∙

(ε) του περί Συμβάσεων Νόμου∙

(στ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου∙

(ζ) του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου.