Επιμελής αναζήτηση

7ΙΑ.-(1) Για σκοπούς διακρίβωσης του κατά πόσον ένα έργο ή ένα φωνογράφημα είναι ορφανό έργο, οι οργανισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7Ι διασφαλίζουν τη διενέργεια καλόπιστης επιμελούς αναζήτησης για κάθε έργο ή οποιοδήποτε άλλο προστατευόμενο αντικείμενο, προσφεύγοντας στις κατάλληλες πηγές για την κατηγορία του σχετικού έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου και η επιμελής αναζήτηση διεξάγεται πριν από τη χρήση του έργου ή φωνογραφήματος.

(2) Οι πηγές που είναι κατάλληλες για κάθε κατηγορία των έργων ή φωνογραφημάτων αποφασίζονται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν διαβούλευσής της με τους οργανισμούς, τους κατόχους δικαιωμάτων και τους χρήστες και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις σχετικές πηγές που αναφέρονται στο Παράρτημα της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ.

(3) Η διενέργεια επιμελούς αναζήτησης διεξάγεται στο κράτος μέλος στο οποίο έγινε η πρώτη δημοσίευση ή, ελλείψει δημοσίευσης, η πρώτη αναμετάδοση, εκτός από την περίπτωση κινηματογραφικών ή οπτικοακουστικών έργων ο παραγωγός των οποίων έχει έδρα ή συνήθη διαμονή σε ένα κράτος μέλος, περίπτωση στην οποία η επιμελής αναζήτηση διενεργείται στο κράτος μέλος της έδρας ή της συνήθους διαμονής του.

(4) Στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 7Ι, η επιμελής αναζήτηση διεξάγεται στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο οργανισμός που έχει διαθέσει στο κοινό το έργο ή το φωνογράφημα, με τη συναίνεση του κατόχου των δικαιωμάτων.

(5) Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι μπορούν να συγκεντρωθούν σχετικές πληροφορίες για κατόχους δικαιωμάτων σε άλλες χώρες, οι οργανισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7Ι, πρέπει επίσης να προσφεύγουν στις πηγές πληροφοριών των άλλων αυτών χωρών.

(6) Οι οργανισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7Ι τηρούν μητρώα των επιμελών αναζητήσεών τους και παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες στην αρμόδια αρχή:

(α) Τα αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων που έχουν διεξάγει και οι οποίες έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ένα έργο ή φωνογράφημα είναι ορφανό έργο∙

(β) τη χρήση ορφανών έργων από τους εν λόγω οργανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7Ι έως 7ΙΔ∙

(γ) τυχόν αλλαγή του καθεστώτος ορφανού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7ΙΓ αναφορικά με έργα ή φωνογραφήματα που αυτοί χρησιμοποιούν∙

(δ) τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας τους.

(7) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) καταγράφονται σε ενιαία και προσιτή στο κοινό διαδικτυακή βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς, σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 386/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με την ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) καθηκόντων συναφών με την επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης  Ευρωπαϊκού  Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα» και για το σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στο προαναφερόμενο Γραφείο άμεσα και χωρίς καθυστέρηση μετά την παραλαβή τους από τους οργανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7Ι.