Αμοιβαία αναγνώριση ορφανών έργων

7ΙΒ.-(1) Έργο ή φωνογράφημα που θεωρείται ορφανό έργο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία θεωρείται αυτοδικαίως ορφανό έργο και στη Δημοκρατία και μπορεί να χρησιμοποιείται και να είναι προσβάσιμο στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7Ι έως 7ΙΔ.

(2) Το εδάφιο (1) εφαρμόζεται και επί έργων ή φωνογραφημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7ΙΔ, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα κατόχων δικαιωμάτων οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί.