Λήξη του καθεστώτος έργων ως ορφανών

7ΙΓ.-(1) Ο κάτοχος των δικαιωμάτων ενός έργου ή φωνογραφήματος, που είναι ορφανό έργο, δικαιούται, ανά πάσα στιγμή, να θέσει τέλος στο καθεστώς του έργου ως ορφανού έργου σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά του.

(2) Το εδάφιο (1) εφαρμόζεται και αναφορικά με μη ταυτοποιημένους ή εκτοπισθέντες κατόχους δικαιωμάτων επί έργων ή φωνογραφημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7ΙΔ.