Κατάργησις

21. Ο περί Πvευματικής Iδιoκτησίας Νόμoς καταργείται, αι δε δυvάμει τoύτoυ ισχύoυσαι διατάξεις τoυ περί Πvευματικής Iδιoκτησίας Νόμoυ τoυ 1911 της Αγγλίας παύoυv vα ισχύωσι.