Έvαρξις ισχύoς

22. Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ άρχεται εις ημερoμηvίαv oρισθησoμέvηv υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ διά γvωστoπoιήσεως δημoσιευoμέvης εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας.