Μεταβατικές διατάξεις

23.(1) Η διαδικασία διεκπεραίωσης οποιωνδήποτε υποθέσεων, περιλαμβανομένης της εξέτασης παραπόνων, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017 εκκρεμούν ενώπιον της Αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 15 το οποίο καταργείται με τον περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017 συνεχίζεται ενώπιον της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων με βάση τις διατάξεις του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου του 2017 και του περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιώμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμου του 2017.

(2) Η Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, ενημερώνει τα εμπλεκόμενα μέρη έκαστης εκκρεμούσας υπόθεσης γραπτώς αναφορικά με τη συνέχιση της υπόθεσής τους ενώπιόν της, αναφέροντας ταυτόχρονα και τις εφαρμοστέες διατάξεις επί των οποίων θα συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσής τους.