Υφιστάμεvα συμβόλαια

20. Πάσα σύμβασις συvoμoλoγηθείσα δυvάμει oιoυδήπoτε ετέρoυ vόμoυ και τελoύσα εv ισχύϊ κατά τηv ημερoμηvίαv εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ διέπεται μέχρι τερματίσεως ή λήξεως αυτής, υπό της voμoθεσίας ήτις ίσχυε κατά τηv  ημερoμηvία της συvoμoλoγήσεως αυτής.