Αντικείμενο του δικαιώματος παρακολούθησης πρωτότυπου έργου τέχνης

11Β.(1) Το δικαίωμα παρακολούθησης του δημιουργού πρωτότυπου έργου τέχνης τυγχάνει εφαρμογής σε όλες τις μεταπωλήσεις στις οποίες συμμετέχουν, ως πωλητές, αγοραστές ή ενδιάμεσοι, επαγγελματίες της αγοράς έργων τέχνης, όπως οίκοι δημοπρασιών, γκαλερί έργων τέχνης και γενικά οποιοσδήποτε έμπορος έργων τέχνης.

(2) Σε κάθε μεταπώληση του πρωτότυπου έργου τέχνης, ο δημιουργός και, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11ΣΤ, μετά το θάνατό του οι κληρονόμοι του, έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν  από τον πωλητή ποσοστό του τιμήματος της μεταπώλησης του έργου. Η εξουσία αυτή δε μεταβιβάζεται μεταξύ ζώντων.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των πρωτότυπων χειρογράφων συγγραφέων και συνθετών.

(4) Το δικαίωμα παρακολούθησης τυγχάνει εφαρμογής όταν ένα σε λίρες Κύπρου πρωτότυπο έργο τέχνης είναι σύνθετο, απαρτιζόμενο από τμήματα που έχουν δημιουργηθεί χωριστά και οι δημιουργοί των τμημάτων αυτών είναι οι αρχικοί συνδικαιούχοι των δικαιωμάτων επί του σύνθετου έργου.