Κατώτατο όριο και συντελεστές

11Γ.  (1) Η κατώτατη τιμή πώλησης, για την οποία τυγχάνει εφαρμογής το δικαίωμα παρακολούθησης στις πωλήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11Β είναι τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ ή το αντίστοιχο σε λίρες Κύπρου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, το ποσοστό που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11Β υπολογίζεται βάσει των ακόλουθων συντελεστών:

(α) 4% για το τμήμα της τιμής πώλησης έως πενήντα χιλιάδες (50000) ευρώ ή το αντίστοιχο σε λίρες Κύπρου∙

(β) 3% για το τμήμα της τιμής πώλησης μεταξύ πενήντα χιλιάδες και ένα (50000,01) ευρώ και διακόσιες χιλιάδες (200000) ευρώ ή το αντίστοιχο των ποσών αυτών

(γ) 1% για το τμήμα της τιμής πώλησης μεταξύ διακόσιων χιλιάδων και ένα (200000,01) ευρώ και τριακόσιων πενήντα χιλιάδων (350000) ευρώ ή το αντίστοιχο των ποσών αυτών σε λίρες Κύπρου∙

(δ) 0,5% για το τμήμα της τιμής πώλησης μεταξύ τριακόσιων πενήντα χιλιάδων και ενός (350000,01) ευρώ και πεντακόσιων χιλιάδων (500000) ευρώ ή το αντίστοιχο των ποσών αυτών σε λίρες Κύπρου∙

(ε) 0,25% για το τμήμα της τιμής πώλησης που υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500000) ευρώ ή το αντίστοιχο σε λίρες Κύπρου.

(3) Το ποσοστό που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11Β δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακόσιων (12500) ευρώ ή το αντίστοιχο σε λίρες Κύπρου.