Διάρκεια προστασίας

5.—(1) Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων στον παρόντα Νόμο, η διάρκεια προστασίας των αναγνωριζόμενων δικαιωμάτων καθορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα του παρόντος Νόμου και υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται του γενεσιουργού γεγονότος, το οποίο περιέχεται στον Πίνακα.

(2)(α) Σε περίπτωση έργου κοινής δημιουργίας, η αναφορά του Πίνακα στο θάνατο του δημιουργού πρέπει να εκλαμβάνεται ότι αναφέρεται σ' εκείνο από τους δημιουργούς, ο οποίος αποθνήσκει τελευταίος, ανεξαρτήτως του εάν είναι προσοντούχο πρόσωπο ή μη.

(β) Σε περίπτωση ανώνυμων ή ψευδώνυμων επιστημονικών, φιλολογικών, μουσικών ή καλλιτεχνικών έργων, το επ' αυτών δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας εκπνέει μετά από εβδομήντα (70) έτη από την ημερομηνία που το έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η ταυτότητα του δημιουργού καθίσταται γνωστή, η διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας υπολογίζεται σύμφωνα με το στοιχείο (i) του Πίνακα.

(3)(α) Σε περίπτωση που ο δημιουργός είναι νομικό πρόσωπο ή κυβερνητικός ή διεθνής οργανισμός, η διάρκεια προστασίας είναι εβδομήντα (70) έτη από τη δημοσίευση του έργου.

(β) Αν είναι εξακριβωμένη η ταυτότητα των φυσικών προσώπων, τα οποία είτε δημιούργησαν αρχικώς το έργο, το οποίο αργότερα μεταβιβάσθηκε σε νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 11, είτε συνέβαλαν στη δημιουργία του έργου κατά τρόπο ώστε να θεωρούνται ως δημιουργοί του, και η ταυτότητά τους αυτή γίνεται γνωστή στις μορφές του έργου που κατέστησαν προσιτές στο κοινό, η διάρκεια προστασίας υπολογίζεται κατά το εδάφιο (1), υποκαθισταμένων των φυσικών προσώπων διά του νομικού. Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων παραμένουν ως τοιαύτα άθικτα.

(4) Στην περίπτωση έργων, η διάρκεια προστασίας των οποίων δεν έχει υπολογισθεί από το θάνατο του δημιουργού ή των δημιουργών, και τα οποία δεν κατέστησαν νομίμως προσιτά στο κοινό μέσα σε εβδομήντα (70) έτη από τη δημιουργία τους, η προστασία λήγει με την πάροδο εβδομήντα (70) ετών από τη δημιουργία τους.

(5) Όταν έργο δημοσιεύεται σε τόμους, τμήματα, τεύχη, αριθμούς ή επεισόδια, και η διάρκεια προστασίας αρχίζει από τη στιγμή που το έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό, η διάρκεια προστασίας υπολογίζεται για κάθε μέρος χωριστά.