Δικαιώματα που αναγνωρίζονται κατά τον παρόντα Νόμο

4. Δικαιώματα αναγνωρίζονται κατά τον παρόντα Νόμο—

(α) Επί παντός προστατεύσιμου αντικειμένου, ο δικαιούχος του οποίου, ή προκειμένου περί περισσότερων δικαιούχων, οιοσδήποτε των δικαιούχων, είναι, κατά το χρόνο της γενέσεως του δικαιώματος ή, ειδικώς προκειμένου περί εκπομπής, κατά το χρόνο της πραγματοποιήσεως της εκπομπής, προσοντούχο πρόσωπο, ήτοι—

(i) Άτομο, το οποίο είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία,

(ii) νομικό πρόσωπο, το οποίο συστάθηκε δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας, ή

(iii) υπήκοος Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι το αυτό ισχύει και για νομικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται πραγματικά και αδιάλειπτα με την οικονομία του Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, επί τη βάσει των νόμων του οποίου απέκτησαν νομική προσωπικότητα.

(β) Επί παντός προστατεύσιμου αντικειμένου άλλου από εκπομπή, το οποίο—

(i) Για πρώτη φορά δημοσιεύθηκε στη Δημοκρατία· ή

(ii) είναι έργο αρχιτεκτονικής, το οποίο ανηγέρθη στο έδαφος της Δημοκρατίας ή είναι άλλο καλλιτεχνικό έργο, το οποίο έχει ενσωματωθεί σε οικοδομή, η οποία βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας· ή

(iii) είναι ηχογράφηση ή ταινία ή ερμηνεία-εκτέλεση, η οποία έγινε στη Δημοκρατία· ή

(iv) είναι βάση δεδομένων, η οποία παρήχθη στη Δημοκρατία,

και το οποίο δεν έχει καταστεί αντικείμενο του κατά το εδάφιο (1) αναγνωριζόμενου δικαιώματος.

(γ) Επί παντός προστατεύσιμου δυνάμει του παρόντος Νόμου αντικειμένου, το οποίο δημιουργείται ή παράγεται ή διατίθεται από την Κυβέρνηση, ή υπό τη διεύθυνση και τον έλεγχο της Κυβερνήσεως ή διεθνών σωμάτων ή άλλων κυβερνητικών οργανισμών, όπως αυτοί ήθελον καθορισθεί, και το οποίο δεν έχει καταστεί αντικείμενο του κατά τα εδάφια (1) και (2) αναγνωριζόμενου δικαιώματος.