Καλωδιακή αναμετάδοση

10Β.—(1)(α) Η καλωδιακή αναμετάδοση εκπομπών από κράτος μέλος γίνεται βάσει ατομικών ή συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των δημιουργών της εκπομπής και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, αφενός, και των επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως καλωδιακών δικτύων, αφετέρου, οι οποίοι είναι αμφότεροι υπόχρεοι να συνάψουν μία αμοιβαίως επωφελή συμφωνία.

(β) Αν δεν συναφθεί συμφωνία, οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να ζητήσει από την Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων να ενεργήσει ως μεσολαβητής.

(γ) Η διατύπωση της προτάσεως μπορεί να γίνει εφαρμοζόμενης αναλόγως της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 45 του περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμου.

(δ) Θεωρείται ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αποδέχονται την πρόταση της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, εάν κανένα από αυτά δεν προβάλει αντιρρήσεις μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίησή της.

(2)(α) Το δικαίωμα του δικαιούχου έργου (πλην εκπομπής) ή συγγενικού δικαιώματος να παρέχει άδεια ή να αρνείται την παροχή άδειας στην καλωδιακή αναμετάδοση του έργου του ή της παραστάσεως ή της εκτελέσεως, αντιστοίχως, ασκείται μόνο μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης.

(β) Όταν ο δικαιούχος δεν έχει αναθέσει τη διαχείριση του δικαιώματος σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή σε ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, μπορεί να το διαχειρίζεται η οντότητα που έχει αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων της αυτής κατηγορίας.

(γ) Όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης για δικαιώματα αυτής της κατηγορίας, ο δικαιούχος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ αυτών.

(δ) Ο δικαιούχος έχει κατά τα άλλα τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με εκείνους, οι οποίοι έχουν αναθέσει τη διαχείριση, και μπορεί να αξιώσει τα δικαιώματα αυτά μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία της καλωδιακής αναμεταδόσεως του έργου του ή της παραστάσεως ή της εκτελέσεως αντιστοίχως επί της οποίας υφίσταται συγγενικό δικαίωμα.

(3) Ως δικαιώματα του δικαιούχου εκπομπής, τα οποία κατά τα ανωτέρω δεν υπόκεινται στην υποχρέωση συλλογικής διαχειρίσεως, λογίζονται και εκείνα τα δικαιώματα που του έχουν μεταβιβασθεί από άλλους δικαιούχους στο πλαίσιο της συμβάσεως εκπομπής.