Δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών επί της παραστάσεώς των

10Γ.—(1) Οι καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα υλικής ενσωματώσεως, εκμισθώσεως και δανεισμού, αναπαραγωγής και διανομής των ερμηνειών/εκτελέσεών τους, ως και ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής και παρουσιάσεως στο κοινό και δορυφορικής μεταδόσεως και καλωδιακής αναμεταδόσεως αυτών, το τελευταίο όμως μόνο αν η εκτέλεση ή ερμηνεία δεν αποτελεί μέρος εκπομπής ή δε γίνεται από υλική ενσωμάτωση.

(2) Οι δικαιούχοι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν την απαίτηση εύλογης και ενιαίας αμοιβής σε περίπτωση που ηχογράφηση, η οποία εκδίδεται για εμπορικούς σκοπούς, ή μία αναπαραγωγή της, χρησιμοποιείται για ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή για οποιαδήποτε παρουσίαση στο κοινό. Σε περίπτωση που η σχετική αμοιβή έχει εισπραχθεί μέσω οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης η απαίτηση στρέφεται κατ' αυτών, και αν τα έσοδα έχουν κατανεμηθεί στους δικαιούχους των ηχογραφήσεων, κατά των τελευταίων. Ελλείψει ατομικής ή συλλογικής συμφωνίας μεταξύ ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών αφ' ενός και δημιουργών ηχογραφήσεων αφ' ετέρου περί των όρων κατανομής της αμοιβής αυτής μεταξύ των, οι όροι αυτοί ορίζονται από την Αρχή του άρθρου 15.

(3) Η διάταξη του εδαφίου (4) του άρθρου 7 εφαρμόζεται αναλόγως επί των δικαιούχων καλλιτεχνών.