Δορυφορική μετάδοση

10Α.—(1) Η άδεια για την παρουσίαση έργου στο κοινό μέσω δορυφόρου αποκτάται μόνο με συμφωνία.

(2) Η παρουσίαση έργου στο κοινό μέσω δορυφόρου συντελείται στην Κύπρο, εάν, υπό τον έλεγχο και την ευθύνη ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού ευρισκομένου στο έδαφος της Κύπρου, τα σήματα-φορείς προγραμμάτων εισάγονται σε μια αδιάκοπη αλυσίδα μεταδόσεως προς το δορυφόρο και από εκεί προς το έδαφος. Εάν τα σήματα-φορείς προγραμμάτων έχουν κωδικοποιημένη μορφή, τότε υπάρχει παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου, εφόσον τίθενται στη διάθεση του κοινού από το ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή με τη συγκατάθεσή του τα μέσα για την αποκωδικοποίηση του προγράμματος.

(3) Σε περίπτωση που η περιγραφείσα στο εδάφιο (2) παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου τελείται σε Κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το οποίο δεν παρέχει το επίπεδο προστασίας που προβλέπεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ισχύουν τα εξής:

(i) Εάν τα σήματα-φορείς προγραμμάτων εκπέμπονται προς το δορυφόρο από σταθμό μεταδόσεως, ο οποίος ευρίσκεται στην Κύπρο, η παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου θεωρείται ότι έχει τελεσθεί στην Κύπρο, τα δε δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν κατά του προσώπου που θέτει σε λειτουργία το σταθμό μεταδόσεως προς δορυφόρο,

(ii) εάν δε χρησιμοποιείται σταθμός μεταδόσεως προς δορυφόρο που ευρίσκεται σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά την παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου την έχει αναθέσει ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός, ο οποίος έχει την κύρια εγκατάσταση του στην Κύπρο, η πράξη θεωρείται ότι έχει τελεσθεί στην Κύπρο. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν κατά του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.