Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων

7ΙΔ.-(1)(α) Σε περίπτωση που ένα έργο ή φωνογράφημα έχει περισσότερους από έναν κατόχους δικαιωμάτων και δεν έχουν όλοι ταυτοποιηθεί ή, ακόμη και εάν έχουν ταυτοποιηθεί, δεν έχουν όλοι εντοπιστεί, μετά τη διενέργεια και καταγραφή επιμελούς αναζήτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7ΙΑ, το έργο ή φωνογράφημα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7Ι έως 7ΙΔ, υπό την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι των δικαιωμάτων που έχουν ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί έχουν, όσον αφορά τα δικαιώματα που κατέχουν, εξουσιοδοτήσει τους οργανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7Ι να πραγματοποιήσουν τις πράξεις αναπαραγωγής και διάθεσης στο κοινό που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7, 7ΣΤ και 9.

(β) Η παράγραφος (α) δεν επηρεάζει τα δικαιώματα, στο έργο ή φωνογράφημα, των κατόχων δικαιωμάτων που έχουν ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 7, 7ΣΤ και 9, οι οργανισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7Ι δικαιούνται να χρησιμοποιούν ορφανά έργα που περιλαμβάνονται στις συλλογές τους με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Θέτοντας το ορφανό έργο στη διάθεση του κοινού, κατά την έννοια των άρθρων 7,  7ΣΤ και 9∙

(β) μέσω αναπαραγωγής κατά την έννοια της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, για σκοπούς ψηφιοποίησης, διάθεσης στο κοινό, ευρετηρίασης, καταλογογράφησης, συντήρησης ή αποκατάστασης.

(3) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) του άρθρου 7Ι οργανισμοί χρησιμοποιούν ορφανά έργα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) αποκλειστικά και μόνο για να επιτύχουν  στόχους  που  σχετίζονται  με  τις δημοσίου συμφέροντος αποστολές τους και ειδικότερα τη συντήρηση, την αποκατάσταση ή την παροχή πολιτικής ή εκπαιδευτικής πρόσβασης στα έργα ή φωνογραφήματα που περιλαμβάνονται στη συλλογή τους και παράλληλα δύνανται να παράγουν έσοδα στο πλαίσιο τέτοιων χρήσεων με αποκλειστικό σκοπό να καλύπτουν τις δαπάνες τους για τη ψηφιοποίηση και τη διάθεση στο κοινό ορφανών έργων.

(4) Οι οργανισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7Ι αναφέρουν το όνομα των ταυτοποιημένων δημιουργών και άλλων κατόχων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε χρήση ορφανού έργου.

(5) (α) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) του άρθρου 7Ι οργανισμοί οφείλουν και καταβάλλουν δίκαιη αποζημίωση σε κατόχους δικαιωμάτων οι οποίοι θέτουν τέρμα στο καθεστώς, ως ορφανών έργων, των έργων τους ή άλλων προστατευόμενων αντικειμένων, όσον αφορά την προβλεπόμενη στις διατάξεις του εδαφίόυ (2) του παρόντος άρθρου χρήση αυτών των έργων ή προστατευομένων αντικειμένων από τους εν λόγω οργανισμούς.

(β) Οι δικαιούχοι οι οποίοι αιτούνται αποζημίωσης αποτείνονται στον οργανισμό που έκαμε χρήση του έργου ως ορφανού, για να συμφωνήσει για το ύψος της.  Σε περίπτωση διαφωνίας για το ύψος της αποζημίωσης, τα μέρη προσφεύγουν στην αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 15.