Επιβάρυνση σε πλοίο

30Ε. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, το διοικητικό πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30Γ, θεωρείται επιβάρυνση πάνω σε πλοίο και ικανοποιείται κατά προτεραιότητα έναντι οποιωνδήποτε άλλων πιστωτών, και έπεται της τελευταίας υποθήκης.