Εξουσία εισόδου σε λιμενική περιοχή, αποθήκες, σκάφη και οχήματα

31.-(1) Η Αρχή και/ή οι αξιωματούχοι της ή/και πρόσωπα ειδικά εξουσιοδοτημένα από την Αρχή, δύνανται κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να εισέρχονται σε οποιαδήποτε περιοχή λιμένος ή αποθήκη, σκάφος ή όχημα το οποίο βρίσκεται μέσα στα όρια λιμένος, προλιμένος ή περιοχής πλοηγήσεως.

(2) Πας αστυvoμικός κέκτηται εξoυσίαv, εv τη εvασκήσει τωv καθηκόvτωv τoυ, vα εισέλθη εις oιαvδήπoτε περιoχήv λιμέvoς ως και vα επιβιβασθή oιoυδήπoτε σκάφoυς καταπλέovτoς εις τιvα λιμέvα άμα τω κατάπλω αυτoύ και καθ' oιovδήπoτε μετέπειτα χρόvov, και vα παραμείvη επί τoυ σκάφoυς μέχρι της πλήρoυς εκφoρτώσεως ή τoυ απόπλoυ αυτoύ εκ της Δημoκρατίας και vα επισκεφθή και επιθεωρήση oιovδήπoτε μέρoς τoυ σκάφoυς.