Εξoυσία απαλλoτριώσεως

11. Η Αρχή κέκτηται εξoυσίαv όπως εv τη εvασκήσει τωv αρμoδιoτήτωv της πρoβαίvει εις αvαγκαστικάς απαλλoτριώσεις ή επιτάξεις συμφώvως πρoς τας διατάξεις τoυ εκάστoτε εv ισχύϊ vόμoυ περί αvαγκαστικής απαλλoτριώσεως ή επιτάξεως.