Αρμοδιότητες σχετικά με το λιμένα Λάρνακας και το λιμένα Λεμεσού

10Α.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε σχέση με το λιμένα Λάρνακας και την περιοχή λιμένος Λάρνακας και το λιμένα Λεμεσού και την περιοχή λιμένος Λεμεσού να καθορίσει-

(α) όπως, στα πλαίσια σύμβασης που συνάπτεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16Α, οι αρμοδιότητες της Αρχής που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ασκούνται από τον Υπουργό ή την Αρχή, και

(β) τον τρόπο κάλυψης των εξόδων λειτουργίας και διάθεσης των προσόδων του,

με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.