Εξουσία Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας

40. Ο Γενικός Εισαγγελεύς της Δημοκρατίας κέκτηται εξουσίαν:

(α) να λαμβάνη δικαστικά μέτρα απαιτούμενα διά την εκτέλεσιν οιουδήποτε καταπιστεύματος συσταθέντος προς όφελος οιουδήποτε ιδρύματος είτε διά δικαιοπραξίας εν ζωή είτε διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως.

(β)να εγκρίνη την πώλησιν ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον απαλλοτρίωσιν οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας ανηκούσης εις το ίδρυμα, αφού πεισθή ότι η τοιαύτη πώλησις ή απαλλοτρίωσις είναι προς το συμφέρον του ιδρύματος.