Έλεγχος λογαριασμών ιδρύματος

39.-(1) Το Δικαστήριον δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον να διατάττη την εξέλεγξιν των λογαριασμών οιουδήποτε ιδρύματος το οποίον είναι εγγεγραμμένον είτε συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου ή των ισχυόντων νόμων.

(2) Η τοιαύτη εξέλεγξις γίνεται υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας ή υπό άλλου προσώπου ή προσώπων προς τούτο εξουσιοδοτημένων υπό του Δικαστηρίου και εν τοιαύτη περιπτώσει το εν λόγω ίδρυμα υποχρεούται εις την πληρωμήν ελεγκτικών δικαιωμάτων άτινα ήθελον καθορισθή.