Διορισμός προσωρινής διοικήσεως

38. Εάν ελλείπωσι τα προς διοίκησιν του ιδρύματος απαιτούμενα πρόσωπα ή συγκρούωνται τα συμφέροντα τούτων προς τα του ιδρύματος το Δικαστήριον τη αιτήσει του έχοντος έννομον συμφέρον διορίζει προσωρινήν διοίκησιν.