Ευθύνη ιδρύματος

37.-(1) Δικαιοπραξίαι επιχειρηθείσαι υπό του διοικούντος το ίδρυμα οργάνου εντός των ορίων της εξουσίας του δεσμεύουσι το ίδρυμα.

(2) Το ίδρυμα ευθύνεται εκ των πράξεων ή παραλείψεων των αντιπροσωπευόντων αυτό οργάνων, εφ' όσον η πράξις ή η παράλειψις έλαβε χώραν κατά την εκτέλεσιν των ανατιθεμένων εις αυτά καθηκόντων και συνεπάγεται υποχρέωσιν αποζημιώσεως.