Εφαρμογή του περί Επιτρόπων Νόμου

36. Αι διατάξεις του περί Επιτρόπων Νόμου εφαρμόζονται εις όλας τας περιπτώσεις όπου τα όργανα διοικήσεως είναι εμπεπιστευμένα με την διαχείρισιν της περιουσίας του ιδρύματος.