Υποχρεώσεις διοικήσεως

35.-(1) Τα μέλη της διοικήσεως παντός ιδρύματος υποχρεούνται να τηρώσιν ακριβή και λεπτομερή λογιστικά βιβλία εις τα οποία να καταχωρίζωνται πάσαι αι πράξεις όλων των δοσοληψιών του ιδρύματος κατά το τέλος δε εκάστου έτους υποχρεούνται να καταρτίζωσι τους κάτωθι λογαριασμούς και να διαβιβάζωσι τούτους προς τον Έφορον ουχί βραδύτερον του ενός μηνός από της τοιαύτης καταρτίσεως των:

(α)λογαριασμόν του ανεκκαθαρίστου εισοδήματος του ιδρύματος διαρκούντος του έτους του λήξαντος την 31 ην ημέραν του μηνός Δεκεμβρίου·

(β)λογαριασμόν παντός κατά την έναρξιν του έτους εις χείρας των περισσεύματος και όλων των διαρκούντος του έτους διά λογαριασμόν του ιδρύματος εισπραχθέντων χρημάτων·

(γ) λογαριασμόν πάντων των εις το ίδρυμα ή υπ' αυτού οφειλομένων χρηματικών ποσών και των κατά την ιδίαν περίοδον πληρωμών.

(2) Οι λογαριασμοί του ιδρύματος θα ελέγχωνται δαπάναις του ιδρύματος υπό εγκεκριμένου Ελεγκτού η έκθεσις του οποίου δέον να υποβάλληται εις τον Έφορον ομού μετά των εις το εδάφιον (1) αναφερομένων εγγράφων.