Καθήκοντα και εξουσίαι διοικήσεως

34.-(1) Ο έχων την διοίκησιν επιμελείται των υποθέσεων του ιδρύματος και αντιπροσωπεύει τούτο δικαστικώς και εξωδίκως. Υποκατάστασις, ενόσω η ιδρυτική πράξις δεν ορίζει άλλως, απογορεύεται.

(2) Η έκτασις της εξουσίας του έχοντος την διοίκησιν προσδιορίζεται εκ της ιδρυτικής πράξεως ο δε προσδιορισμός ούτος ισχύει και έναντι τρίτων. Διά της ιδρυτικής πράξεως δύνανται να ανατεθώσιν ωρισμέναι υποθέσεις εις ίδιον πρόσωπον. Η εξουσία τούτου εν αμφιβολία εκτείνεται και εις πάσαν συναφή πράξιν.