Μεταβολή οργανισμού εναντίον της θελήσεως του ιδρυτού

41. Αιτήσει της διοικήσεως δύναται να μεταβληθή δι' αποφάσεως του Δικαστηρίου ο οργανισμός αυτού και εναντίον έτι της θελήσεως του ιδρυτού εάν η μεταβολή αύτη επιβάλλεται προς συντήρησιν της περιουσίας του ιδρύματος ή εκπλήρωσιν του σκοπού αυτού.