Μετατροπή σκοπού

42.-(1) Εάν ο σκοπός του ιδρύματος κατέστη ανέφικτος δι' αποφάσεως του Δικαστηρίου δύναται να δοθή εις το ίδρυμα έτερος παρεμφερής σκοπός κατά την πιθανωτέραν θέλησιν του ιδρυτού.

(2) Η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων της ιδρυτικής πράξεως κατά τας υπέρ του δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού διατάξεις αυτής απαγορεύεται. Εξαιρετικώς δύναται δι' ειδικής αποφάσεως του Δικαστηρίου όταν η θέλησις του ιδρυτού αποβαίνη απραγματοποίητος, να διατεθή η ταχθείσα περιουσία προς άλλον παρεμφερή σκοπόν.