Τέλος ιδρύματος

43.-(1) Το ίδρυμα παύει υφιστάμενον καθ' ας περιπτώσεις ορίζεται τούτο εν τη ιδρυτική πράξει ή τω οργανισμώ αυτού.

(2) Το ίδρυμα διαλύεται δι' αποφάσεως του Δικαστηρίου-

(α)εάν ο σκοπός αυτού εξεπληρώθη ή απέβη ανέφικτος·

(β) εάν εξέκλινε του σκοπού του, ή εάν ο σκοπός ή η λειτουργία αυτού απέβη παράνομος, ως προνοείται εις το άρθρον 3.