Εκκαθάρισις διαλυθέντος ιδρύματος

44.-(1) Το ίδρυμα άμα τη διαλύσει διατελεί αυτοδικαίως εν εκκαθαρίσει. Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και διά τας ανάγκας αυτής λογίζεται υφιστάμενον.

(2) Η εκκαθάρισις εφ' όσον εν τω νόμω ή εν τη ιδρυτική πράξει δεν ορίζεται άλλως, ή εφ' όσον υπό του αρμοδίου οργάνου δεν απεφασίσθη άλλως, γίνεται υπό των εχόντων την διοίκησιν του ιδρύματος. Ελλείψει τούτων, ο εκκαθαριστής, εις ή πλείονες, διορίζεται υπό του Δικαστηρίου.

(3)0 εκκαθαριστής επέχει θέσιν διοικούντος το ίδρυμα. Η εξουσία αυτού περιορίζεται εις τας ανάγκας της εκκαθαρίσεως.

(4) Ο εκκαθαριστής ευθύνεται εις αποζημίωσιν διά πάσαν εκ πταίσματος αυτού παράβασιν των υποχρεώσεων του. Πλείονες εκκαθαρισταί ευθύνονται εις ολόκληρον.