Περιουσία διαλυθέντος ιδρύματος

45. Η περιουσία του διαλυθέντος ιδρύματος εφ' όσον εν τω νόμω ή εν τη ιδρυτική πράξει δεν ορίζεται άλλως, ή εφ' όσον υπό του αρμοδίου οργάνου δεν απεφασίσθη άλλως, περιέρχεται εις την Δημοκρατίαν υποχρεουμένην εις την διά της περιουσίας ταύτης εξυπηρέτησιν του σκοπού του ιδρύματος ή άλλου παρεμφερούς σκοπού.