Διατάξεις ετέρων νόμων εξακολουθούν να ισχύουν, μη επηρεαζόμεναι υπό του παρόντος Νόμου

46. Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων θα εφαρμόζηται ή καθ' οιονδήποτε τρόπον θα επηρεάζη ενώσεις προσώπων ή ιδρύματα τα οποία διέπονται υπό ετέρου ειδικού νόμου αι διατάξεις του οποίου θα εξακολουθήσωσιν εφαρμοζόμεναι επί των τοιούτων ενώσεων ή ιδρυμάτων.