Επιφύλαξις ως προς υφιστάμενα σωματεία ή ιδρύματα

47. Οιονδήποτε σωματείον ή ίδρυμα συσταθέν και εγγραφέν δυνάμει των υπό του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως θα θεωρήται ως συσταθέν από της ημερομηνίας συστάσεως αυτού δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα εγγραφή αντιστοίχως εις το οικείον Μητρώον άνευ καταβολής οιουδήποτε τέλους.