Κανονισμοί

48.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς, δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2)Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως του εδαφίου (1) οι δυνάμει τούτου εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να προβλέψωσι περί των ακολούθων θεμάτων-

(α) παντός θέματος όπερ δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δέον ή δύναται να καθορισθή·

(β) τα της εγγραφής σωματείων ή ιδρυμάτων, διαλύσεως σωματείων και εκκαθαρίσεως σωματείων ή ιδρυμάτων·

(γ) ποινών μη υπερβαινουσών εν έτος φυλακίσεως ή £1000 πρόστιμον ή και αμφοτέρων δι' οιανδήποτε παράβασιν των Κανονισμών.

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.