Κατάργησις Νόμων

49. Ο περί Ιδρυμάτων Νόμος του 1962 και ο περί Σωματείων Νόμος του 1962 της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως διά του παρόντος καταργούνται.