Υποχρεώσεις ιδρυτού

31. Ο ιδρυτής από της συστάσεως του ιδρύματος οφείλει να μεταβιβάση εις τούτο την υπ' αυτού ταχθείσαν πειρουσίαν. Δικαιώματα μεταβιβαζόμενα απλώς δι' εκχωρήσεως, ελλείψει εναντίας βουλήσεως του ιδρυτού, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως άμα τη συστάσει του ιδρύματος.