Διοίκησις ιδρυμάτων

32. Τα ιδρύματα διοικούνται υφ' ενός ή πλειόνων προσώπων. Επί πολυμελούς διοικήσεως αι αποφάσεις λαμβάνονται, μη οριζομένου άλλως εν τη ιδρυτική πράξει, κατά πλειοψηφίαν.