Ανάκλησις ιδρυτικής πράξεως

30. Αιτήσει του ιδρυτού το δικαστήριον δύναται να επιτρέψη την ανάκλησιν της ιδρυτικής πράξεως ένεκα επιγενομένης απορίας του ιδρυτού ή ένεκα σπουδαίων λόγων δικαιολογούντων την ανάκλησιν. Μετά την εγγραφήν του ιδρύματος δεν χωρεί αίτησις ανακλήσεως.