Μεταβολή οργανισμού

29. Ο οργανισμός δύναται να ορισθή ή να συμπληρωθή ή τροποποιηθή δι' αποφάσεως του Δικαστηρίου τηρουμένης της θελήσεως του ιδρυτού. Η συμπλήρωσις ή τροποποίησις του οργανισμού δύναται να γίνη υπό τους αυτούς όρους και διά μεταγενεστέρας αποφάσεως του Δικαστηρίου.