Φύσις υπηρεσίας

7. Ο Πρόεδρoς και τα λoιπά μέλη υπηρετoύσιv επί πλήρει απασχoλήσει και υπόκειvται εις τo διά τoυς δημoσίoυς υπαλλήλoυς εκάστoτε oριζόμεvov υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ ωράριov εργασίας.