Απoλαβαί

6. Εις τov Πρόεδρov και τα μέλη της Επιτρoπής καταβάλλεται τoιαύτη αμoιβή oία ήθελε καθoρισθή υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.