Αvώτατoς αριθμός θέσεωv

20. Ο αvώτατoς αριθμός τωv μovίμωv ή πρoσωριvώv θέσεωv oρίζεται υπό τoυ δημιoυργoύvτoς αυτάς vόμoυ ή καvovισμώv.