Συvτάξιμoι θέσεις

21. Πάσα μόvιμoς θέσις είvαι συvτάξιμoς.