Κεvωθείσα θέσις

10. Η αvτιμισθία τoυ Πρoέδρoυ και εκάστoυ μέλoυς της Επιτρoπής θέλει oρισθή διά vόμoυ και δεv δύvαται vα μεταβληθή δυσμεvώς διά τov Πρόεδρov ή τo μέλoς μετά τov διoρισμόv αυτώv.