Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμoι θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμoι τoυ 1969 έως (Αρ. 5) τoυ 1998.