Προοίμιο

Επειδή ο παρών τροποποιητικός νόμος αποτελεί την έκφραση της βούλησης της Πολιτείας για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος διορισμού της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, και

Επειδή ο τροποποιητικός αυτός νόμος, πρέπει να προωθηθεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος για την παροχή σύγχρονης δημόσιας εκπαίδευσης, με τρόπο που να δίνονται ευκαιρίες στους νέους που είναι προσοντούχοι υποψήφιοι για ένταξή τους στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στη βάση ενός συστήματος που θα επιτρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την επαναξιολόγηση της επικαιροποιημένης γνώσης των υποψηφίων στο γνωστικό αντικείμενο που προορίζεται να διδάξουν, και

Επειδή με στόχο να επιτευχθεί ένα σύστημα διορισμών με το οποίο η νομοθεσία θα επιτρέπει την πιο πάνω επικαιροποίηση με υποψηφίους που αποδεδειγμένα διατηρούν επαφή με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους, και

Επειδή η Πολιτεία λαμβάνει υπόψη τους υποψήφιους που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, στοχεύει στην παροχή σ’ αυτούς της απαραίτητης χρονικής περιόδου έτσι ώστε αξιοποιώντας αυτήν, στην περίπτωση που εν τω μεταξύ δεν διοριστούν σε μόνιμη κενή θέση, να επικαιροποιήσουν, αν επιθυμούν, τις γνώσεις τους για να ενταχθούν στους πίνακες διορισίμων,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: