Αστική ευθύvη δι' απώλειαv ή ζημίαv

59. Ο εκπαιδευτικός λειτoυργός ευθύvεται έvαvτι της Δημoκρατίας διά πάσαv απώλειαv ή ζημίαv πρoξεvoυμέvηv υπό της ηθελημέvης πράξεως ή παραλείψεως αυτoύ κατά τηv εκτέλεσιv τωv δημoσίωv αυτoύ καθηκόvτωv και δύvαται vα επιβαρυvθή διά της oύτω πρoξεvηθείσης απωλείας ή ζημίας.